Vanliga frågor

Vanliga frågor

I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme. Det finns flera olika typer av solfångare där de vanligaste är (glasade) plana solfångare, vakuumrörsolfångare och poolsolfångare (oglasade). Sedan finns det också olika typer av koncentrerande solfångare.

I en solcell omvandlas solinstrålningen till elektricitet som sedan kan användas lokalt i huset eller skickas ut på elnätet. Det finns så kallade kristallina solceller (kisel) och olika tunnfilmssolceller (kisel, med flera material) med olika utseende, prestanda och pris.

Självförsörjande anläggningar består av solceller, batterier och laddningsregulator. I solcellerna omvandlas solinstrålningen till en likström (12 V) som används för belysning med mera och för att ladda batterierna så man även har ström när solen är nere.

Nätanslutna anläggningar består av solceller och växelriktare. I solcellerna omvandlas solinstrålningen till en likström (12 V) som sedan omvandlas till växelström (~240 V) i växelriktaren för att kunna kopplas in på det vanliga elsystemet i byggnaden och/eller till elnätet. Detta är i dagsläget det vanligaste alternativet.

En solelanläggning minskar ditt behov av köpt elenergi och sänker din elkostnad. Solelkostnaden påverkas inte av energipriserna och när anläggningen är avbetalad är solelen i princip gratis. Med ett bra system som möjliggör avskrivningstider på upp till femton år blir det lönsamt med solel, men i de flesta fall kan man räkna med mycket kortare avskrivningstid. Lönsamheten påverkas positivt av bidrag eller ROT-avdrag, liksom av skattereduktion och elcertifikat.

Generellt sett har man bra förutsättningar om man använder mycket el på sommaren och har ett bra tak som lutar mot söder. De bästa förutsättningar har man ofta när man ska bygga nytt. Vid nybyggnation kan huset anpassas med avseende på placering och orientering av modulerna.

”Oavsett” läga och utformning gällande fastigheten kan en installation av solceller vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Vi hjälper dig gärna med att se över dina förutsättningar.

Systemet ska innehålla solcellsmoduler som är certifierade och en växelriktare som är godkänd att koppla in i svenska elnät. Det säljs väldigt många olika solcellsmoduler som varierar stort i kvalitet på sikt och som kommer att leverera olika mycket kWh. Sen är systemets utformning även av stor betydelse och här handlar det om kunskap.

Läs gärna mer om fördelar med Windons svenska kvalitetspaneler här..

Ja, men då bör du i princip kunna lika mycket som en etablerad solelinstallatör. Inkopplingen till elnätet måste alltid göras av behörig elektriker.

Solel är ”miljövänligt”, det vill säga att den ger mycket liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att tillverka solcellsmodulerna i förhållande till den energi som erhålls under deras livslängd och det går att återvinna modulerna.

Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på). Solel lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solelanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis.

Soleltillskottet är förhållandevis litet under vinterhalvåret varför man i normala fall måste komplettera med köpt el under större delen av året. Man kan inte sätta på ett solelsystem när man behöver el om det inte finns tillräckligt med solinstrålning eller, om man har ett batteri, tillräckligt med lagrad el i systemet.

Solcellsmodulerna bör placeras lutade och riktade mot söder, till exempel på ett lutande södertak. Med en mindre lutning (exempelvis 15° mot horisontalplanet) får man mer el på sommaren och med en större lutning (exempelvis 60° mot horisontalplanet) får man mer el på våren och hösten.

Inom sydost till sydväst får man 0–10% mindre solel jämfört med en rakt södervända moduler. En vertikalt placerad solcellsmodul, till exempel om den monteras på en fasad, ger totalt cirka 30 % mindre solel jämfört med en rakt södervänd modul, men lite mer el på vår och höst.

Generellt sett bör man se till att modulerna inte skuggas för då minskar energiutbytet. I områden med mycket snö är det en fördel om solcellsmodulerna lutar så snön kan glida av.

En installation av solceller kan vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Välkommen att kontakta oss för en gratis konsultation!

Olika typer och fabrikat har olika utseende och lite olika verkningsgrad. De vanligaste typerna är mono- och polykristallina kiselmoduler. Monokristallina kan vara enfärgade och har normalt högst Watt per panel. Sedan finns det så kallade tunnfilsmoduler som är enfärgade och som normalt har lite lägre verkningsgrad.

De flesta nätägare rekommenderar att inte använda enfas-växelriktare för system som överstiger 3000W vid säkringsabonnemang på 16 Ampere. För större system än 3000W måste installationen fördelas över tre faser.